05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: دوشنبه 03 بهمن 1401

  آگهی مجمع عمومی سازمان

امتیاز: Article Rating

آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان سیستان و بلوچستان (نوبت اول)

در اجراي ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ومواد 52 تا 57 آئین نامه ي اجرایی و اصلاحيه هاي بعدی آن و همچنین در راستاي نظر مجمع عمومي عادي مورخ 23/04/1401 ، مجمع عمومی به طور فوق العاده  نوبت اول در روز سه شنبه مورخ 02/12/1401  رأس ساعت  ‹ 17:00› در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  به آدرس  زاهدان  خیابان دانشگاه ،دانشگاه 57تشکیل می گردد ، از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دعوت می شود در جلسه مزبور حضور بهم رسانند و در صورت نرسيدن  جلسه به حد نصاب قانوني، جلسه مجمع عمومي  به طور فوق العاده نوبت دوم درروز یکشنبه مورخ 14/12/1401در ساعت 17ودر محل تالار فردوسی دانشگاه  سیستان و بلوچستان به آدرس زاهدان  بلوار دانشگاه –جنب مسجد دانشگاه سیستان و بلوچستان  تشكيل خواهد شد.ضمناً مطابق تبصره یک ماده 52 آئین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هر عضو حقیقی می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت رسمی محضری مطابق شرایط ذکر شده در شیوه نامه مربوطه اخذ نماید.

 

دستور جلسه :

1-تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان براي سال مالي 1402

2-تعيين و تصویب سایر منابع در آمدی سازمان مطابق ماده 37 قانون نظام مهندسی برای سال مالی 1402

3- تعيين و تصويب حق الجلسه  اعضاي شوراي انتظامي سازمان  برای سال مالی 1402

               4 - تعیین و تصویب حق الجلسه و حق الزحمه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان برای سال مالی 1402

5-  تعیین و تصویب حقوق و مزایای رییس سازمان برای سال مالی 1402

6- تعیین و تصویب حق الزحمه خزانه دار سازمان برای سال مالی 1402

7- تعيين و تصويب حق الزحمه بازرسان قانونی  سازمان برای سال مالی 1402

8-تعیین و تصویب حق ماموریت اعضای هیات مدیره ، اعضای شورای انتظامی و بازرسین قانونی براي سال مالی 1402

9-ارایه وبررسي بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال مالی 1402

10-استماع گزارش بازرسین قانونی در خصوص بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی 1402 و رای گیری در خصوص تصویب آن

       11-تعيين پاداش برای كاركنان،اعضاي شوراي انتظامي واعضای هیات رئیسه دفاتر نمایندگی  و اعضاي هيات مديره براي سال مالي 1401

12-انتخاب بازرسان قانونی سازمان

 

      

                                        هيات مديره سازمان نظام مهندسي  ساختمان استان سيستان و بلوچستان

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز