05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
اعضای هیئت رئیسه
نام و نام خانوادگی سمت رشته
آقاي دکتر کامبیز نرماشیری رئيس سازمان عمران
آقاي دکتر مهدی اژدری مقدم نائب رئيس اول عمران
آقاي مهندس علی پوراربابی نائب رئيس دوم عمران
آقای مهندس امان الله کردی دبیر عمران