05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای هیئت رئیسه
نام و نام خانوادگی سمت رشته
آقاي دکتر علی پوراربابی رئيس سازمان عمران
آقاي دکتر کامبیز نرماشیری نائب رئيس اول عمران
آقاي دکتر مهدی اژدری مقدم نائب رئيس دوم عمران
آقای دکتر محمد علی قصری دبیر معماری