05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
بانوان
اعضای کمیته بانوان :
 
نام و نام خانوادگی سمت
مهری سیاسر  
مهلا رضایی  
رقیه شهرکی دلیر  
آزاده رضایی  
مینا شکری  
نسیم انصاری زاده  
مرضیه نجفی زاده  
مهندس حلیمه پودینه نماینده هیات مدیره