05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
قوانین و مقررات
 عنوانحجم تعداد دانلود
عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي1.13 MBدانلود3572
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان91.50 KBدانلود1391
مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان ايران بانضمام آخرين سال تصويب مباحث67.00 KBدانلود1567
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان163.71 KBدانلود1280
اصلاحیه نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان470.13 KBدانلود1327
انواع آزمون و مستندات قانونی34.50 KBدانلود1199
شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان86.58 KBدانلود1171
شيوه نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي64.50 KBدانلود1773
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش49.50 KBدانلود1155
ضوابط عمومی نما و منظر60.62 KBدانلود3040
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه)66.00 KBدانلود3257
شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي كنترل و بازرسي ساختمان96.75 KBدانلود1191
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه42.50 KBدانلود1090
دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی47.50 KBدانلود1233
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران61.71 KBدانلود1264
دستورالعمل تشخيص صلاحيت ، تعيين پايه و صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان214.39 KBدانلود4838
اصلاحيه دستورالعمل اجرائی تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی46.50 KBدانلود1155
دستورالعمل تعيين امتياز سمينارها و كارگاه31.50 KBدانلود1176
دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي175.03 KBدانلود2613
ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهي ‌قبولي ‌آزمونهاي ‌حرفه‌اي مهندسان ‌و ‌كاردانهاي ‌فني ‌ساختمان130.50 KBدانلود1172
فهرست كالاهاي مغاير با استاندارداهاي مورد قبول 518.29 KBدانلود1344