05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
قوانین و مقررات
 عنوانحجم تعداد دانلود
عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي1.13 MBدانلود2820
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان91.50 KBدانلود928
مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان ايران بانضمام آخرين سال تصويب مباحث67.00 KBدانلود1103
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان163.71 KBدانلود836
اصلاحیه نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان470.13 KBدانلود844
انواع آزمون و مستندات قانونی34.50 KBدانلود810
شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان86.58 KBدانلود776
شيوه نامه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي64.50 KBدانلود1196
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش49.50 KBدانلود742
ضوابط عمومی نما و منظر60.62 KBدانلود1907
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه)66.00 KBدانلود2830
شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي كنترل و بازرسي ساختمان96.75 KBدانلود787
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه42.50 KBدانلود727
دستورالعمل اجرائی شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی47.50 KBدانلود836
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران61.71 KBدانلود845
دستورالعمل تشخيص صلاحيت ، تعيين پايه و صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان214.39 KBدانلود4353
اصلاحيه دستورالعمل اجرائی تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی46.50 KBدانلود753
دستورالعمل تعيين امتياز سمينارها و كارگاه31.50 KBدانلود798
دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهي175.03 KBدانلود2043
ضوابط ‌و دستورالعمل‌صدور ‌و اعتبارگواهي ‌قبولي ‌آزمونهاي ‌حرفه‌اي مهندسان ‌و ‌كاردانهاي ‌فني ‌ساختمان130.50 KBدانلود786
فهرست كالاهاي مغاير با استاندارداهاي مورد قبول 518.29 KBدانلود931