05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تاسیسات مکانیکی

مکاتبات کمیسیون مکانیک:

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیسیون تخصصی تاسیسات مکانیکی :

 

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس عباسعلی شهریاری مقدم رئیس
آقای مهندس خدانظر اکسیر نائب رئیس
آقای مهندس حامد سلحشور دبیر
آقای دکتر امین بهزادمهر عضو
آقای مهندس مهدی تواضعی فر عضو
 آقای مهندس مسعود اژدری مقدم  عضو
 آقای مهندس سعدی نرماشیری  عضو
 آاقای مهندس عبدالرحمن ریگی   رابط هیات مدیره
خانم مهندس زهرا روستا رابط سازمان