05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1039
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود896
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود883
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود793
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1031
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود967
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود805
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود810
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود919
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود630
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود711
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود650
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود771
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود709
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود770
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود619
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود616
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود571
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود647
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود723
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود722
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود676
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود696
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود670
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود661
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود701
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود583
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود710
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود651
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود619
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود665
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود628
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود643
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود598
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود674
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود592
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود709
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود609
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود604
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود621
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود642
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود782
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود663
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود706
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود600
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود578
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود696
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود631
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود760
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود621
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود661
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود709
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود695
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود506
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود599
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود567
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود571
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود605
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود577
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود735
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود681
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود581
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود561
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود548
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود586
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود564
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود575
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود613
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود571
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود590
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود519
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود572
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود571
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود555
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود585
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود597
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود569
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود615
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود542
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود542
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود567
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود649
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود760
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود571
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود932
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود724
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود599
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود593
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود703
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود615