05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود844
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود681
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود666
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود591
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود809
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود753
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود577
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود646
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود710
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود479
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود506
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود499
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود571
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود536
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود553
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود470
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود442
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود419
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود475
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود531
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود537
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود480
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود484
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود505
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود493
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود513
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود408
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود491
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود459
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود463
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود453
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود439
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود484
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود445
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود532
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود394
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود554
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود445
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود452
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود435
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود465
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود570
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود442
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود530
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود429
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود402
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود493
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود462
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود529
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود458
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود472
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود531
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود488
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود342
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود398
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود412
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود410
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود430
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود421
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود573
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود425
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود416
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود428
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود363
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود438
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود377
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود436
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود436
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود423
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود408
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود359
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود411
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود423
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود400
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود414
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود416
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود375
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود462
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود388
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود371
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود393
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود416
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود483
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود391
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود615
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود541
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود417
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود456
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود530
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود446