05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود999
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود855
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود839
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود758
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود991
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود922
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود765
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود773
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود883
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود598
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود672
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود617
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود727
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود673
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود738
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود586
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود580
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود538
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود610
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود694
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود692
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود641
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود658
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود630
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود627
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود664
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود551
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود676
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود610
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود586
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود629
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود596
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود613
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود565
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود642
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود559
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود679
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود573
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود572
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود584
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود603
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود746
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود625
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود673
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود566
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود544
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود657
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود592
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود723
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود582
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود609
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود681
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود660
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود473
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود560
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود534
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود535
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود568
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود543
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود704
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود649
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود545
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود528
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود499
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود552
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود533
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود542
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود580
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود538
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود560
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود487
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود540
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود538
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود522
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود548
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود561
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود537
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود578
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود508
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود506
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود532
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود610
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود723
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود533
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود883
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود693
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود566
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود564
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود667
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود581