05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود859
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود698
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود696
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود619
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود829
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود783
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود601
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود660
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود726
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود493
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود521
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود514
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود600
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود547
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود582
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود483
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود468
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود432
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود492
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود560
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود565
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود515
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود515
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود518
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود506
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود540
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود426
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود536
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود487
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود475
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود486
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود470
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود498
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود459
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود543
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود410
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود570
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود459
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود465
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود467
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود478
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود601
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود471
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود551
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود446
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود416
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود514
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود476
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود569
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود472
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود490
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود557
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود525
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود363
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود414
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود427
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود421
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود439
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود433
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود585
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود511
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود429
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود438
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود394
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود450
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود406
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود448
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود451
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود432
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود434
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود373
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود423
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود432
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود411
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود429
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود442
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود401
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود475
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود403
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود388
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود410
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود465
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود595
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود404
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود670
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود556
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود431
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود467
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود543
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود458