05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1231
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1072
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1051
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود962
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1214
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1138
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود971
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود964
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1097
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود776
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود865
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود801
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود971
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود861
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود930
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود775
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود764
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود716
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود796
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود889
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود885
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود823
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود849
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود818
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود825
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود853
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود739
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود864
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود810
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود764
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود820
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود774
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود793
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود755
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود833
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود738
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود863
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود772
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود751
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود777
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود797
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود937
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود816
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود852
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود761
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود730
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود844
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود777
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود906
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود778
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود823
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود866
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود842
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود663
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود754
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود718
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود730
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود753
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود735
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود905
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود840
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود737
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود713
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود697
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود746
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود720
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود753
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود775
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود730
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود750
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود676
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود737
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود730
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود752
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود742
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود746
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود725
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود782
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود706
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود737
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود728
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود813
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود930
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود737
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1122
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود876
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود758
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود760
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود869
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود768