05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود967
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود826
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود811
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود730
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود952
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود895
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود726
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود749
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود850
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود575
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود634
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود598
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود704
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود647
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود714
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود568
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود560
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود518
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود584
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود673
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود666
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود616
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود627
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود602
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود603
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود643
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود524
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود650
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود588
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود558
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود600
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود571
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود594
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود547
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود624
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود526
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود660
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود546
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود550
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود560
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود574
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود712
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود589
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود645
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود537
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود511
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود612
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود562
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود692
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود557
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود584
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود658
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود634
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود449
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود528
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود502
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود506
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود534
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود522
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود681
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود605
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود518
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود510
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود475
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود532
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود503
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود521
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود545
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود516
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود535
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود465
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود514
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود516
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود496
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود524
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود536
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود506
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود554
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود487
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود477
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود501
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود575
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود690
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود503
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود848
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود666
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود538
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود545
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود639
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود548