05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1352
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1189
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1161
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود1066
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1326
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1250
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود1080
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود1080
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1259
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود945
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود964
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود902
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود1130
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود966
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود1049
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود883
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود880
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود816
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود909
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود1011
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود1005
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود926
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود955
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود920
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود931
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود952
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود843
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود965
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود911
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود862
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود930
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود871
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود893
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود859
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود937
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود837
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود970
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود885
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود848
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود888
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود906
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود1046
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود929
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود954
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود869
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود830
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود940
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود873
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود1013
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود878
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود918
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود979
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود947
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود766
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود862
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود825
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود838
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود866
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود849
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود1010
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود954
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود839
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود823
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود813
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود867
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود838
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود860
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود881
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود833
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود859
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود789
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود847
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود833
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود860
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود842
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود858
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود841
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود895
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود839
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود852
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود872
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود938
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود1032
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود854
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1238
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود985
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود860
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود870
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود963
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود879