05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1449
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1267
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1240
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود1152
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1413
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1329
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود1160
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود1164
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1396
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود1066
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود1047
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود974
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود1229
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود1049
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود1134
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود966
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود953
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود892
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود981
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود1113
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود1084
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود1007
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود1026
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود992
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود1027
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود1022
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود913
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود1041
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود988
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود937
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود1006
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود941
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود968
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود938
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود1023
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود911
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود1056
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود968
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود924
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود979
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود987
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود1121
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود1033
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود1030
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود954
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود916
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود1011
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود942
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود1095
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود955
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود999
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود1062
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود1049
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود835
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود961
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود919
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود916
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود951
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود939
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود1087
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود1040
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود923
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود915
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود906
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود960
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود931
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود956
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود958
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود905
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود952
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود883
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود929
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود905
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود946
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود919
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود949
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود942
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود986
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود931
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود938
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود961
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود1035
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود1110
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود933
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1337
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود1083
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود943
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود954
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود1044
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود968