05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1117
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود964
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود949
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود851
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1101
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1029
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود871
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود870
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود987
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود680
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود766
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود706
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود866
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود766
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود827
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود671
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود668
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود621
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود701
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود779
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود780
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود729
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود753
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود726
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود714
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود756
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود639
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود764
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود705
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود674
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود722
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود681
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود695
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود653
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود728
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود644
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود766
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود666
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود656
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود674
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود699
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود839
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود719
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود759
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود662
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود632
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود751
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود683
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود812
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود676
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود718
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود764
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود749
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود562
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود655
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود619
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود628
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود659
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود628
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود789
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود732
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود632
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود615
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود599
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود641
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود619
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود656
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود667
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود628
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود648
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود575
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود628
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود628
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود607
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود643
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود649
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود626
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود676
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود602
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود610
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود626
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود712
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود830
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود630
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1013
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود778
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود659
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود657
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود766
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود669