05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مدارک انتقال پروانه اشتغال
 مدارک انتقال پروانه اشتغال بکار
 1-درخواست کتبی متقاضی  
 2- معرفینامه امور مالیاتی 
 3- اصل پروانه اشتغال بکار استان قبلی
 4- کپی شناسنامه برابر اصل
 5- کپی کارت ملی برابر اصل
 6- کپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده
 7- یک قطعه عکس 4*3 
 8- پرسشنامه اطلاعات مهندسی (داخل سایت در مدارک صدور پروانه به صورت pdf موجود میباشد.)


افزودن محتوا...