05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
هیأت مشورتی
اعضای کمیته هیأت مشورتی :
 

 

نام و نام خانوادگی سمت
 مسعود مالکی عضو
 محمد رضازاده بمپویانی عضو
جمشید شفیعی عضو
 باران هاشم زهی عضو
 عبدالجلیل شهنوازی عضو
محمد رضایی کیا عضو
عبدالحمید بحرپیما عضو
 محمود دشتی عضو
 باقر کرد عضو
غلام نبی روشندل هرمزی عضو 
حمزه امیریان عضو
 محمد میرداد عضو
مصطفی سنجرانی پور عضو
 ایوب کرد عضو
محسن میرادی عضو
محمد امین رضا پور عضو 
 محمد رضا حسینی طباطبایی عضو
 محمد انصاری مقدم عضو
 محمد مهدی سلمانزاده عضو
 ابوالفضل مهدیار عضو
رسول بیجار عضو
 کامبیز نرماشیری نماینده هیأت مدیره