05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نما و انرژی
نام و نام خانوادگی   سمت 
الناز صادقی  
 مجتبی تاجی  
علی ذاتی کیخا  
علی سرحدی  
احسان نادری  
فرامرز حسن پور  
هادی بخشی
 رابط هیات مدیره   حسن مرتضوی - حلیمه پودینه