05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مدارک ارتقای پایه پروانه اشتغال
 مدارک مورد نیاز
1 - فیش واریزی بابت حق عضویت نظام مهندسی به ازای هر سال مبلغ  700.000 ریال به شماره حساب2568432129 بانک تجارت
2 - درخواست کتبی جهت صدور معرفی نامه به همراه  تصویرگواهینامه های قبولی دوره های آموزشی  از سازمان نظام مهندسی ساختمان
3 - اصل پروانه اشتغال بکار قبلی  
4 - تصویر کارت ملی
5 - تصویر مدرک تحصیلی( به استناد بند الف ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون )
6 - گواهی تسویه حساب مالیاتی
7 - ارائه گواهی سابقه بکار تجربی ( 7 سال پایه 2 ) ( 12 سال پایه 1 ) ( 18 سال ارشد ) وفق ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
8 - یک قطعه عکس 4 × 6 یا 4 × 3 جدید

10 - تصویر کارت معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
فرم درخواست ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی
فرم کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار