05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
معماری

اعضای کمیسیون تخصصی معماری :

نام و نام خانوادگی سمت
محمد علی قصری
فرزانه دادگر

مجتبی تاجی
مجید یوسفی
نیما اتحادی
سلماز میرزایی
محمد مهدی ایراندوست
حلیمه پودینه  رابط هیات مدیره
 حسن مرتضوی  رابط هیات مدیره
 مینا هاشمزهی رابط سازمان