05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نقشه گاز
اعضای کمیته کنترل نقشه گاز:  
نام و نام خانوادگی سمت
مهدی ابراهیم زاده ادیمی  
مریم خادمی  
ام البنین خیاطی  
حجت الله بولاقی  
 حجت اله حیدری   
جواد جوکار  
فرهاد گرگیچ  
احمد خمر نماینده هیات مدیره