05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تمدید دفتر مهندسی طراحی
 مدارک مورد نیاز
1 - اصل مجوز دفتر طراحی 
2 - تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر همه شرکاء   
3 - یک قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی 
5 - نامه بازدید توسط کمیته دفاتر سازمان 
6 - مدارک رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی و نشانی آن 
7 - رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر به مبلغ 300.000 ریال واریز شده به حساب شماره 

IR  350100004001036302009001

خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان قابل پرداخت در شعب بانک ملی ایران