05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تمدید دفتر مهندسی طراحی
 مدارک مورد نیاز
1 - اصل مجوز دفتر طراحی 
2 - تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر همه شرکاء   
3 - یک قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی 
5 - نامه بازدید توسط کمیته دفاتر سازمان 
6 - مدارک رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی و نشانی آن