05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مدارک تمدید پایه پروانه اشتغال
  مدارک مورد نیاز
1 –  فیش واریزی بابت حق عضویت نظام مهندسی به ازای هر سال مبلغ  700.000 ریال به شماره حساب2568432129 بانک تجارت
2 – اصل پروانه اشتغال بکار قبلی
4 – کپی مدرک تحصیلی ( به استناد بند الف ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون )
5 – گواهی تسویه حساب مالیاتی    
6 – تصویر کارت ملی
7 – یک قطعه عکس 4 × 6 یا 4 × 3 جدید