05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
عمران

اعضای کمیسیون تخصصی عمران :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس مهدی پور اربابی رئیس
آقای مهندس حمید محسنیان نائب رئیس
آقای مهندس علیرضا خوبانی دبیر
آقای مهندس علی کاوه عضو
آقای مهندس ملک محمد نجفی عضو
 آقای مهندس شهرام شکوری  عضو
 آقای مهندس سید حمید احمدی  عضو
 آقای مهندس امان اله کردی  رابط هیات مدیره
آقای مهندس علی اکبر صفری رابط سازمان