05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
عمران

اعضای کمیسیون تخصصی عمران :

نام و نام خانوادگی سمت
سورنا شاوزی پور
محمدرضا زائرمیری
مهدی اژدری مقدم
احسان عیسایی
محمد جهانی
 علی کاوه
مهدی پوراربابی
 مجید عربی  رابط هیات مدیره
محمد شیرزائی  رابط هیات مدیره
 علی اکبر صفری رابط سازمان