05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
فرمها و اسناد قابل چاپ
 عنوانحجم تعداد دانلود
فرم های گاز - ناظر6.04 MBدانلود0
فرم های گاز - مجری4.48 MBدانلود560
فرم مرحله اول - الف - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان736.32 KBدانلود2353
قرار داد جدید طراحی55.61 KBدانلود935
قرارداد مدیریت فنی و اجرایی پیمان500.23 KBدانلود1382
چک لیست معماری - گروه های الف ، ب ، ج و د245.62 KBدانلود688
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 490.54 KBدانلود2240
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 340.82 KBدانلود1903
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 274.12 KBدانلود1959
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 141.33 KBدانلود2412
اعلام شروع عمليات اجرايي ساختمان99.92 KBدانلود4830
کنترل عملیات اجرایی ساختمان ( گزارش مرحله پنجم ، پایان کار )106.75 KBدانلود4048
قراداد طراحی ساختمان200.65 KBدانلود0
قرارداد تعهد نظارت مهندسین عمران و معماری68.38 KBدانلود3318
برگ تعهد اجرای ساختمان52.35 KBدانلود2681
برگ تائید نقشه های محاسباتی سازه42.45 KBدانلود1698
قراداد تعهد نظارت مهندسین تاسیسات56.64 KBدانلود1903
برگ تائید نقشه های محاسبات تاسیسات ساختمان43.54 KBدانلود1716
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 1 - بررسی محل داکتها و رایزرها و مجاری ورودی و خروجی114.20 KBدانلود1939
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 2 - بررسی اجرای عملیات برقی و مکانیکی115.29 KBدانلود1747
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 3 - بررسی نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و لوازم بهداشتی111.61 KBدانلود1638
فرم مرحله چهارم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.30 KBدانلود2384
فرم مرحله اول - ب - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.10 KBدانلود2451
فرم مرحله دوم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.40 KBدانلود2220
فرم مرحله سوم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.43 KBدانلود2196
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 4 - بررسی ، تست و راه اندازی نهایی112.56 KBدانلود1723
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله اول ، فنداسیون )110.56 KBدانلود4694
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله دوم ، اسکلت سازه )111.19 KBدانلود4050
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله سوم ، سفت کاری و اجرای سقف )107.43 KBدانلود3712
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله چهارم ، پشت بام ، نماسازی ، نازک کاری )108.76 KBدانلود3885
فرم تمدید نظارت و اجرا پروانه ساختمان43.26 KBدانلود2738
فرم های آزادسازی مجریان247.14 KBدانلود1386