05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
فرمها و اسناد قابل چاپ
 عنوانحجم تعداد دانلود
اعلام شروع عملیات اجرایی ساختمان99.92 KBدانلود0
فرم کنترل عملیات اجرای ساختمان (گزارش مرحله پنجم، پایان کار)106.75 KBدانلود4194
فرم های گاز - ناظر6.04 MBدانلود0
فرم های گاز - مجری4.48 MBدانلود1418
قرار داد جدید طراحی55.61 KBدانلود935
قرارداد مدیریت فنی و اجرایی پیمان500.23 KBدانلود2907
چک لیست معماری - گروه های الف ، ب ، ج و د245.62 KBدانلود2327
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 490.54 KBدانلود3050
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 340.82 KBدانلود2555
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 274.12 KBدانلود2629
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 141.33 KBدانلود3408
قراداد طراحی ساختمان200.65 KBدانلود0
قرارداد تعهد نظارت مهندسین عمران و معماری68.38 KBدانلود4494
برگ تعهد اجرای ساختمان52.35 KBدانلود4074
برگ تائید نقشه های محاسباتی سازه42.45 KBدانلود2194
قراداد تعهد نظارت مهندسین تاسیسات56.64 KBدانلود2872
برگ تائید نقشه های محاسبات تاسیسات ساختمان43.54 KBدانلود2410
فرم تمدید نظارت و اجرا پروانه ساختمان43.26 KBدانلود4055
فرم های آزادسازی مجریان247.14 KBدانلود2680