05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
فرمها و اسناد قابل چاپ
 عنوانحجم تعداد دانلود
فرم های گاز - ناظر6.04 MBدانلود0
فرم های گاز - مجری4.48 MBدانلود447
فرم مرحله اول - الف - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان736.32 KBدانلود2224
قرار داد جدید طراحی55.61 KBدانلود935
قرارداد مدیریت فنی و اجرایی پیمان500.23 KBدانلود1246
چک لیست معماری - گروه های الف ، ب ، ج و د245.62 KBدانلود567
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 490.54 KBدانلود2157
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 340.82 KBدانلود1842
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 274.12 KBدانلود1897
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 141.33 KBدانلود2285
اعلام شروع عمليات اجرايي ساختمان99.92 KBدانلود4560
کنترل عملیات اجرایی ساختمان ( گزارش مرحله پنجم ، پایان کار )106.75 KBدانلود3891
قراداد طراحی ساختمان200.65 KBدانلود0
قرارداد تعهد نظارت مهندسین عمران و معماری68.38 KBدانلود3246
برگ تعهد اجرای ساختمان52.35 KBدانلود2557
برگ تائید نقشه های محاسباتی سازه42.45 KBدانلود1640
قراداد تعهد نظارت مهندسین تاسیسات56.64 KBدانلود1844
برگ تائید نقشه های محاسبات تاسیسات ساختمان43.54 KBدانلود1660
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 1 - بررسی محل داکتها و رایزرها و مجاری ورودی و خروجی114.20 KBدانلود1824
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 2 - بررسی اجرای عملیات برقی و مکانیکی115.29 KBدانلود1657
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 3 - بررسی نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و لوازم بهداشتی111.61 KBدانلود1548
فرم مرحله چهارم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.30 KBدانلود2291
فرم مرحله اول - ب - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.10 KBدانلود2324
فرم مرحله دوم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.40 KBدانلود2111
فرم مرحله سوم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.43 KBدانلود2082
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 4 - بررسی ، تست و راه اندازی نهایی112.56 KBدانلود1617
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله اول ، فنداسیون )110.56 KBدانلود4480
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله دوم ، اسکلت سازه )111.19 KBدانلود3884
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله سوم ، سفت کاری و اجرای سقف )107.43 KBدانلود3499
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله چهارم ، پشت بام ، نماسازی ، نازک کاری )108.76 KBدانلود3697
فرم تمدید نظارت و اجرا پروانه ساختمان43.26 KBدانلود2615
فرم های آزادسازی مجریان247.14 KBدانلود1234