05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای شورای انتظامی
اعضای شورای انتظامی :
 
نام و نام خانوادگی سمت پایه
آقاي مهندس عباسعلی دهمرده رییس  1
آقاي مهندس عبدالغنی ریگی نایب رییس 1
آقاي مهندس علی عربی عضو -
آقاي مهندس علیرضا شهرکی عضو 1
آقاي موسی جهانی  نماینده دادگستری  -
خانم الهه ابراهیمی رابط سازمان -