05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای هیئت 4 نفره
هیأت 4 نفره استان که وفق مواد (3-13) و (3-14) مبحث دوم مقررات ملی شروع بکارر نموده تا کنون 4 جلسه تشکیل و 15 مصوبه در خصوص رفع مشکلات اجرائی شیوه نامه با توجه به مقتضیات استان داشته است بطوریکه مشکلات مربوطه به رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی ، نظارت، دفاتر مهندسی اجرا و طراحی و مجریان حقوقی ، مجریان انبوه ساز ، کاردانهای فنی ساختمان حل شده است.

 
نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس منصور بیجار معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان
آقاي عطاالله اکبری مدیر کل راه و شهرسازی استان
آقاي مهندس عبدالقادر پربار  شهردار زاهدان
آقاي دکتر علی پوراربابی رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان