05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مدارک صدور پروانه اشتغال
مدارک صدور پروانه اشتغال
 
 
 
 1 - درخواست کتبی متقاضی
 2 - تصویر شناسنامه برابر اصل  
 3 - یک قطعه عکس 4*3  
 4 - تصویر کارت پایان خدمت برابر با اصل شده
 5 - تصویر کارت ملی برابر اصل
 6 - حکم کارگزینی یا نامه عدم اعتیاد
 7- معرفی نامه امور مالیاتی   
 8 - تصویر مدرک تحصیلی برابر با اصل شده  

9 - کارنامه قبولی

10 - گواهی تاییدیه مدرک تحصیلی و تسویه حساب از دانشگاه که از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان انجام می شود .


فرم درخواست متقاضی جهت صدور پروانه اشتغال
فرم درخواست صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی حقیقی
کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار