05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مدارک مجوز مجری شخص حقیقی
 مدارک  مورد نیاز جهت دریافت مجوز مجری شخص حقیقی 
1 - سوابق کار حرفه ای به صورت مستند ( تصویر پروانه ساختمانی یا قرارداد )
2 - گواهی حسن انجام کار از پروژه های اجرایی مورد تایید ، توسط ناظر پروژه 
3 - گواهی عدم خلاف از شورای انتظامی 
4- تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی
5-  یک قطعه عکس 4 × 6
6 -  تصویر کارت معتبر عضویت   
7 - تصویر کارت ملی 
8 - استعلام از بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی بابت گواهی عدم اشتغال بکار دولتی 
9 - رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر به مبلغ 2,000,000 ریال واریز شده به حساب شماره IR  350100004001036302009001 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان قابل پرداخت در شعب بانک ملی ایران