05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
مدارک مجوز مجری شخص حقیقی
 مدارک  مورد نیاز جهت دریافت مجوز مجری شخص حقیقی 
1 - سوابق کار حرفه ای به صورت مستند ( تصویر پروانه ساختمانی یا قرارداد )
2 - گواهی حسن انجام کار از پروژه های اجرایی مورد تایید ، توسط ناظر پروژه 
3 - گواهی عدم خلاف از شورای انتظامی 
4- تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی
5-  یک قطعه عکس 4 × 6
6 -  تصویر کارت معتبر عضویت   
7 - تصویر کارت ملی 
8 - استعلام از بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی بابت گواهی عدم اشتغال بکار دولتی 
9 - رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر به مبلغ 2,000,000 ریال واریز شده به حساب شماره  IR120100004063063101700106خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان قابل پرداخت در شعب بانک ملی ایران