05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تاسیس دفتر مهندسی طراحی
 مدارک مورد نیاز
1 -  تقاضای شرکای حقیقی دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی و تکمیل کاربرگ شماره (مربوط به درخواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان توسط شرکاء . 
2 -  ارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی و مدارک موید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت مشترک کلیه شرکاء مطابق کاربرگ شماره 2 (درصورتیکه دفتر فاقد شریک باشد این بند حذف می شود).
3 -  معرفی مسئول دفتر و تعهدنامه  شرکا در خصوص انجام وظایف ضوابط و مقرراتی مربوط به فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان است . (کاربرگ شماره 3)
4 -  تعهد مسئول دفتر (کاربرگ شماره 4)
5 -  خود اظهاری توسط مسئول دفتر (کاربرگ شماره 5)
6- تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر همه شرکاء
7 - یک قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی

9 -   مدارک رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی و نشانی آن .
10 - نامه بازدید توسط کمیته دفاتر سازمان
کاربرگ طراحي