05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تاسیس دفتر مهندسی طراحی
 مدارک مورد نیاز
1 -  تقاضای شرکای حقیقی دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی و تکمیل کاربرگ شماره (مربوط به درخواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان توسط شرکاء . 
2 -  ارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی و مدارک موید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت مشترک کلیه شرکاء مطابق کاربرگ شماره 2 (درصورتیکه دفتر فاقد شریک باشد این بند حذف می شود).
3 -  معرفی مسئول دفتر و تعهدنامه  شرکا در خصوص انجام وظایف ضوابط و مقرراتی مربوط به فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان است . (کاربرگ شماره 3)
4 -  تعهد مسئول دفتر (کاربرگ شماره 4)
5 -  خود اظهاری توسط مسئول دفتر (کاربرگ شماره 5)
6- تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر همه شرکاء
7 - یک قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی
8 - رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر به مبلغ 300.000 ریال واریز شده به حساب شماره 

IR  350100004001036302009001

خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان قابل پرداخت در شعب بانک ملی ایران .
9 -   مدارک رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی و نشانی آن .
10 - نامه بازدید توسط کمیته دفاتر سازمان
کاربرگ طراحي