05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: شنبه 28 اسفند 1400

  نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان

امتیاز: Article Rating

عطف به نامه شماره 140704/19/الف اداره کل راه و شهرسازی استان مورخ 27/11/1400 و براساس تبصره 2 ماده 46 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر است ازفعالیت اعضای سازمان که در خارج از استان اقامت دارند جلوگیری به عمل آید.

لذا هر یک از اعضای محترم سازمان که محل اقامتشان تغییر نموده، لازم است جهت انجام امور انتقال عضویت به استان محل سکونت جدیدشان اقدام نمایند. ضمنا نامه شماره 430/98265  دفتر توسعه مقررات ملی ساختمان، در خصوص شرایط و نحوه عضویت مهندسان در سازمان، جهت بهره برداری اعضا در سایت سازمان بارگذاری شده است.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز