05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
خبرها
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1400

  بخشنامه مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

امتیاز: Article Rating

بخشنامه مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ اشخاص حقیقی را از فایل پیوست دانلود کنید.

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز