05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
هیأت مشورتی
اعضای کمیته هیأت مشورتی :

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس مسعود مالکی عضو
آقاي مهندس محمد رضازاده بمپویانی عضو
آقاي مهندس جمشید شفیعی عضو
آقاي مهندس باران هاشم زهی عضو
آقاي مهندس عبدالجلیل شهنوازی عضو
آقای مهندس علیم یار محمدی عضو
آقای مهندس حبیب نطاق نجفی عضو
آقای مهندس محمود دشتی عضو
آقای دکتر باقر کرد عضو
آقای مهندس محبعلی قزاق جاهد  عضو 
آقای مهندس مصطفی داوودی عضو
آقای مهندس محمد میرداد عضو
آقای مهندس محمد رضا میر عضو
آقای مهندس ایوب کرد عضو
آقای مهندس محسن میرادی عضو
آقای مهندس محمد امین رضا پور عضو 
آقای مهندس محمد رضا حسینی طباطبایی عضو
آقای مهندس محمد انصاری مقدم عضو
آقای مهندس محمد مهدی سلمانزاده عضو
آقای مهندس ابوالفضل مهدیار عضو
آقای دکتر کامبیز نرماشیری عضو و نماینده هیأت مدیره
خانم ام البنین نیره رابط