05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
نما
نام و نام خانوادگی   سمت 
 آقای مهندس مجتبی تاجی  رییس
 آقای مهندس مجید یوسفی  نایب رییس
 خانم مهندس شیما اربابی  دبیر
 آقای مهندس محمود میری  عضو
 آقای مهندس محمد عطایی نوقاب  عضو
 آقای مهندس دانیال راحت دهمرده  عضو
 آقای مهندس بهاره آذرسا  عضو
 آقای مهندس محمد علی قصری  رابط هیات مدیره
 آقای مهندس خشایار شهرکی  رابط سازمان
افزودن محتوا...