05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
مصالح
اعضای کمیته مصالح :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس هرمز مقدم مراغه ای رئیس
آقای مهندس محمد رضا آذرسا نائب رئیس
آقای مهندس بهزاد عباسی زاده دبیر
آقای مهندس حبیب اله کریم فر عضو
آقای مهندس حمید رسولی عضو
آقای مهندس محمد شیرزایی عضو و نماینده هیأت مدیره
آقای مهندس محمد ابراهیم مسکینی مود عضو
خانم مهندس هدی درخشنده رابط