05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
کنترل دفاتر
اعضای کمیته کنترل دفاتر :

نام و نام خانوادگی سمت
 مهندس احسان عیسایی رئیس
 مهندس شهرام شکوری نائب رئیس
مهندس علی خزائیان دبیر
 مهندس مهرداد مالکی  عضو
مهندس امیرحمزه کیخا عضو
 مهندس غلامعباس تبتی رابط هیأت مدیره
مهندس کلثوم عطارزاده رابط سازمان

نماینده هیأت مدیره
نماینده هیأت مدیره