05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
بانوان
اعضای کمیته بانوان :

نام و نام خانوادگی سمت
 مهندس رقیه دلیر شهرکی رئیس
مهندس مرضیه نجفی زاده نائب رئیس
مهندس نسیم انصاری زاده دبیر
مهندس مهری سیاسر عضو
 مهندس مینا شکری  عضو
 مهندس عاطفه یاوری  عضو
 مهندس مهلا رضایی  عضو
مهندس حلیمه پودینه رابط هیات مدیره
مهندس نازیلا نارویی رابط سازمان