05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
ارجاع نظارت
اعضای کمیته ارجاع نظارت :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس امین حسنعلی پور شهرآبادی رئیس
آقای مهندس غلامرضا هراتی زاده نائب رئیس
آقای مهندس محمد کهرازهی دبیر
خانم مهندس اکرم السادات هاشمی عضو
خانم مهندس عصمت آذریون  عضو
آقای مهندس علیرضا میری  عضو
آقای مهندس ابوالفضل مودی  عضو 
آقای مهندس امان اله کردی رابط هیات مدیره
 خانم مهندس زینب رستمی  رابط سازمان