Menu

خبرها

شنبه 22 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 348
تعداد نظرات: 0

بازدید رئیس سازمان از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان
آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد. آزمون در دو حوزه امتحانی زاهدان و ایرانشهر در روز های پنج شنبه و جمعه 20 و 21 اردیبهشت ماه با حضور بیش از 1700 مهندس در حال برگزاری است.

در کل استان 1799 نفر در آزمون این دوره شرکت کرده اند که از این تعداد 1481 نفر در حوزه زاهدان شامل1218 مرد، 263زن و در حوزه ایرانشهر 290 مرد، 28 زن بوده اند

ضمناً زمان اعلام نتایج این آزمون ها حدود دو ماه بعد اعلام شده است.


بازدید رئیس سازمان از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان

آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد. آزمون در دو حوزه امتحانی زاهدان و ایرانشهر در روز های پنج شنبه و جمعه 20 و 21 اردیبهشت ماه با حضور بیش از 1700 مهندس در حال برگزاری است.
در کل استان 1799 نفر در آزمون این دوره شرکت کرده اند که از این تعداد 1481 نفر در حوزه زاهدان شامل1218 مرد، 263زن و در حوزه ایرانشهر 290 مرد، 28 زن بوده اند. 
ضمناً زمان اعلام نتایج این آزمون ها حدود دو ماه بعد اعلام شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
بازدید رئیس سازمان از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان

آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد. آزمون در دو حوزه امتحانی زاهدان و ایرانشهر در روز های پنج شنبه و جمعه 20 و 21 اردیبهشت ماه با حضور بیش از 1700 مهندس در حال برگزاری است.
در کل استان 1799 نفر در آزمون این دوره شرکت کرده اند که از این تعداد 1481 نفر در حوزه زاهدان شامل1218 مرد، 263زن و در حوزه ایرانشهر 290 مرد، 28 زن بوده اند. 
ضمناً زمان اعلام نتایج این آزمون ها حدود دو ماه بعد اعلام شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد. آزمون در دو حوزه امتحانی زاهدان و ایرانشهر در روز های پنج شنبه و جمعه 20 و 21 اردیبهشت ماه با حضور بیش از 1700 مهندس در حال برگزاری است.
در کل استان 1799 نفر در آزمون این دوره شرکت کرده اند که از این تعداد 1481 نفر در حوزه زاهدان شامل1218 مرد، 263زن و در حوزه ایرانشهر 290 مرد، 28 زن بوده اند. 
ضمناً زمان اعلام نتایج این آزمون ها حدود دو ماه بعد اعلام شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان
@sazmansb
تصاویر
  • بازدید رئیس سازمان از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان