05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
فرمها و اسناد قابل چاپ
 عنوانحجم تعداد دانلود
فرم های گاز - ناظر6.04 MBدانلود0
فرم های گاز - مجری4.48 MBدانلود213
فرم مرحله اول - الف - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان736.32 KBدانلود1710
قرار داد جدید طراحی55.61 KBدانلود935
قرارداد مدیریت فنی و اجرایی پیمان500.23 KBدانلود746
چک لیست معماری - گروه های الف ، ب ، ج و د245.62 KBدانلود21
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 490.54 KBدانلود1896
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 340.82 KBدانلود1628
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 274.12 KBدانلود1687
فرم کنترل نقشه معماری - شماره 141.33 KBدانلود1989
اعلام شروع عمليات اجرايي ساختمان99.92 KBدانلود3827
کنترل عملیات اجرایی ساختمان ( گزارش مرحله پنجم ، پایان کار )106.75 KBدانلود3265
قراداد طراحی ساختمان200.65 KBدانلود0
قرارداد تعهد نظارت مهندسین عمران و معماری68.38 KBدانلود2954
برگ تعهد اجرای ساختمان52.35 KBدانلود2155
برگ تائید نقشه های محاسباتی سازه42.45 KBدانلود1499
قراداد تعهد نظارت مهندسین تاسیسات56.64 KBدانلود1688
برگ تائید نقشه های محاسبات تاسیسات ساختمان43.54 KBدانلود1513
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 1 - بررسی محل داکتها و رایزرها و مجاری ورودی و خروجی114.20 KBدانلود1557
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 2 - بررسی اجرای عملیات برقی و مکانیکی115.29 KBدانلود1385
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 3 - بررسی نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و لوازم بهداشتی111.61 KBدانلود1305
فرم مرحله چهارم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.30 KBدانلود1925
فرم مرحله اول - ب - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.10 KBدانلود1964
فرم مرحله دوم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.40 KBدانلود1810
فرم مرحله سوم - کنترل اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان110.43 KBدانلود1767
نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان - فرم شماره 4 - بررسی ، تست و راه اندازی نهایی112.56 KBدانلود1379
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله اول ، فنداسیون )110.56 KBدانلود3820
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله دوم ، اسکلت سازه )111.19 KBدانلود3317
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله سوم ، سفت کاری و اجرای سقف )107.43 KBدانلود2990
کنترل عملیات اجرایی ساختمان توسط مهندسین ناظر ساختمان ( گزارش مرحله چهارم ، پشت بام ، نماسازی ، نازک کاری )108.76 KBدانلود3150
فرم تمدید نظارت و اجرا پروانه ساختمان43.26 KBدانلود2142
فرم های آزادسازی مجریان247.14 KBدانلود810