05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
اعضای شورای انتظامی
اعضای شورای انتظامی :

نام و نام خانوادگی سمت پایه
آقاي مهندس هادی قائم دوست رئيس 1
آقاي مهندس عباسعلی دهمرده نائب رئیس 1
آقاي مهندس محمد رضا لکزائی عضو  -
آقاي مهندس عبدالغنی ریگی عضو 1
آقاي محمد قاسم مهدوی پور (نماینده دادگستری) عضو -
خانم الهه ابراهیمی رابط -