05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
اعضای بازرسان
نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس عبدالناصر مهرنیا بازرس اصلی
آقاي مهندس محمد حیدری بازرس اصلی
آقاي مهندس میثم راهداری بازرس علی البدل