05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
تاسیسات مکانیکی

مکاتبات کمیسیون مکانیک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیسیون تخصصی تاسیسات مکانیکی :

 

نام و نام خانوادگی سمت
عباسعلی شهریاری مقدم  
مهدی ابراهیم زاده ادیمی  
مسعود نوری  
قاسم اکاتی  
محمد اسلامی  
مهدی تواضعی فر  
حسین افقهی  
 حامد سلحشور  رابط هیات مدیره
زهرا روستا رابط سازمان