05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1411
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1237
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1206
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود1118
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1371
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1296
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود1125
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود1127
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1327
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود1027
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود1011
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود949
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود1185
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود1018
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود1096
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود933
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود927
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود863
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود955
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود1060
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود1050
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود974
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود1000
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود964
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود983
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود993
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود886
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود1011
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود961
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود907
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود975
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود915
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود938
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود904
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود987
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود883
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود1017
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود934
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود890
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود945
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود957
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود1094
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود989
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود1001
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود919
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود877
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود986
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود917
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود1060
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود928
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود965
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود1029
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود1002
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود811
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود928
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود880
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود880
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود915
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود900
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود1055
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود1005
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود888
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود873
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود864
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود914
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود887
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود908
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود931
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود877
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود911
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود839
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود896
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود877
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود908
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود888
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود912
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود896
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود947
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود892
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود898
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود926
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود991
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود1075
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود902
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1287
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود1048
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود908
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود916
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود1013
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود933