05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود1522
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود1328
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود1301
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود1208
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود1485
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود1385
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود1224
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود1224
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود1502
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود1124
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود1100
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود1030
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود1341
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود1110
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود1193
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود1031
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود1013
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود942
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود1034
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود1177
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود1146
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود1059
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود1087
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود1047
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود1085
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود1072
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود970
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود1091
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود1045
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود993
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود1063
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود992
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود1017
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود985
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود1076
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود962
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود1117
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود1025
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود974
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود1034
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود1038
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود1173
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود1090
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود1077
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود1005
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود973
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود1061
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود1012
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود1156
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود1005
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود1053
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود1128
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود1123
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود891
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود1038
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود979
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود973
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود1009
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود996
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود1140
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود1100
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود977
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود984
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود966
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود1016
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود993
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود1013
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود1015
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود955
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود1018
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود945
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود978
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود955
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود999
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود970
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود1007
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود1005
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود1037
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود986
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود1011
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود1027
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود1091
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود1175
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود989
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود1399
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود1148
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود996
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود1006
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود1108
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود1020