05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
نمونه سوالات
 عنوانتوضیحاتحجم تعداد دانلود
معماری(طراحی)آخرین نسخه : آذر ماه 1392906.39 KBدانلود764
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391589.97 KBدانلود588
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 773.00 KBدانلود590
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 718.85 KBدانلود493
عمران - نظارت آخرین نسخه : اسفند ماه 1391781.11 KBدانلود724
عمران - محاسباتآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 618.66 KBدانلود685
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 537.88 KBدانلود498
معماری (طراحی)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391441.68 KBدانلود582
معماری (نظارت)آخرین نسخه : اسفند ماه 1391 851.31 KBدانلود639
ترافيكآخرین نسخه : اسفند ماه 1391 721.47 KBدانلود422
نقشه برداریآخرین نسخه : شهریور ماه 1391340.23 KBدانلود450
تاسيسات مكانيكیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391417.71 KBدانلود425
معماری (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391543.21 KBدانلود487
معماری (طراحی)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391193.49 KBدانلود481
عمران (نظارت)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391359.00 KBدانلود479
عمران (محاسبات)آخرین نسخه : شهریور ماه 1391427.99 KBدانلود398
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1391269.17 KBدانلود369
ترافيكآخرین نسخه : شهریور ماه 1391233.19 KBدانلود353
تاسيسات برقیآخرین نسخه : شهریور ماه 1391290.71 KBدانلود414
معماران تجربی ( تعیین صلاحیت حرفه ای )آخرین نسخه : اسفند ماه 13891.69 MBدانلود455
عمران ( نمونه سوالات آزمون حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان )آخرین نسخه : اسفند ماه 13892.32 MBدانلود460
تاسیسات مکانیکیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389369.47 KBدانلود404
معماری ( عمومی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389302.60 KBدانلود411
معماری ( تخصصی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389266.54 KBدانلود437
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389550.28 KBدانلود413
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389413.48 KBدانلود428
شهرسازیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389349.80 KBدانلود353
ترافیکآخرین نسخه : اسفند ماه 1389363.00 KBدانلود421
معماری ( جزئيات اجزای ساختمان) - تستیآخرین نسخه : اسفند ماه 1389664.71 KBدانلود386
معماری ( طراحی )آخرین نسخه : اسفند ماه 1389197.92 KBدانلود393
تاسيسات برقیآخرین نسخه : اسفند ماه 13893.67 MBدانلود364
نقشه برداریآخرین نسخه : اسفند ماه 1389326.66 KBدانلود366
عمران - نظارت (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389263.19 KBدانلود396
عمران - محاسبات (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389330.39 KBدانلود380
شهرسازی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389200.30 KBدانلود467
ترافیک (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389227.36 KBدانلود329
تاسیسات مکانیکی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389232.50 KBدانلود486
تاسیسات برقی (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389874.06 KBدانلود382
نقشه برداری (پایه سه )آخرین نسخه : خردادماه 1389261.79 KBدانلود370
معماری - سوالات عمومی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388152.93 KBدانلود367
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388259.52 KBدانلود397
معماری - طراحی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388141.92 KBدانلود480
معماری - جزييات اجرايی (پایه سه )آخرین نسخه : آذرماه 1388937.39 KBدانلود370
پاسخنامه آزمون معماری (پایه سه ) آخرین نسخه : آذرماه 138860.84 KBدانلود458
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.38 MBدانلود349
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.13 MBدانلود332
معماری - ترسیمی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.95 MBدانلود397
معماری - طراحی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13872.09 MBدانلود387
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.69 MBدانلود467
شهرسازی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.62 MBدانلود339
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.90 MBدانلود385
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.52 MBدانلود374
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.64 MBدانلود331
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.16 MBدانلود291
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13871.28 MBدانلود346
معماری - سوالات عمومی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386523.80 KBدانلود359
معماری - سوالات تخصصی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386644.09 KBدانلود362
شهرسازی آخرین نسخه : شهریور ماه 1386425.88 KBدانلود362
عمران - نظارت (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386558.19 KBدانلود366
عمران - محاسبات (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386567.64 KBدانلود467
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386515.45 KBدانلود358
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386710.57 KBدانلود360
نقشه برداری (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386522.96 KBدانلود367
ترافیک (پایه سه ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1386501.46 KBدانلود314
تاسیسات مکانیکی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384222.17 KBدانلود372
تاسیسات برقی (پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384274.48 KBدانلود327
معماری - تستی ( پایه های یک و دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384303.60 KBدانلود367
معماری - تستی ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384286.71 KBدانلود375
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود354
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384504.86 KBدانلود350
نقشه برداری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384212.86 KBدانلود311
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : آذر ماه 1384501.46 KBدانلود351
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : آذر ماه 13841.34 MBدانلود354
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384242.75 KBدانلود347
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : آذر ماه 1384356.42 KBدانلود360
شهرسازی آخرین نسخه : آذر ماه 1384253.21 KBدانلود349
ترافیک آخرین نسخه : آذر ماه 1384183.76 KBدانلود308
معماری ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.15 MBدانلود387
عمران - نظارت ( پایه یک) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.31 MBدانلود328
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13831.23 MBدانلود318
تاسیسات مکانیکی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 1383935.69 KBدانلود342
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : بهمن ماه 13832.76 MBدانلود353
عمران - محاسبات ( پایه یک ) آخرین نسخه : شهریور ماه 1383881.23 KBدانلود308
عمران - محاسبات ( پایه دو ) آخرین نسخه : شهریور ماه 13831.07 MBدانلود320
عمران - محاسبات ( پایه سه) آخرین نسخه : شهریور ماه 13832.16 MBدانلود354
معماری - تستی ( هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382261.85 KBدانلود482
عمران - نظارت ( پایه یک ) آخرین نسخه : اسفند ماه 13821.11 MBدانلود359
عمران - نظارت ( پایه دو ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382897.31 KBدانلود406
عمران - نظارت ( پایه سه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382989.33 KBدانلود481
تاسیسات برقی (هر سه پایه ) آخرین نسخه : اسفند ماه 1382501.46 KBدانلود395