05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
کاظم میرکاظمی مود
محسن نجفی ابرندآبادی
حسن پیری
محمود نکودری
فرنود الله وردی نیک
فاطمه طباطبایی
بنفشه نواب صفوی
مهدی زین العابدینی
علی بندانی
مجید عربی رابط هیات مدیره
حلیمه پودینه رابط هیات مدیره
سونیا قاسمی  سلامت بیمه رفاه