05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
انرژی
نام و نام خانوادگی    سمت
 آقای مهندس سعید حمیدی طبس  رییس 
 خانم مهندس نسیم بهاری  نایب رییس
 آقای مهندس مجتبی کاوه  دبیر
 آقای مهندس محسن ایرانی  عضو
 آقای مهندس محمد امین زارع  عضو
آقای دکتر  محمد علی قصری  رابط هیات مدیره
 آقای محمد حسین حسین زاده   رابط سازمان
افزودن محتوا...