05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
اعضای هیئت رئیسه
نام و نام خانوادگی سمت رشته
آقاي دکتر کامبیز نرماشیری رئيس سازمان عمران
آقاي دکتر مهدی اژدری مقدم نائب رئيس اول عمران
آقاي دکتر محمدعلی قصری نائب رئيس دوم معماری
آقای دکتر سیدروح اله موسوی دبیر عمران