Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 548
تعداد نظرات: 0

مصوبات هیئت مدیره مورخ 1 آبان ماه 95

  • در خصوص نمایشگاه BIGS و شرکت های دارای شرایط برگزاری مقرر نمایشگاه پس از بازگشایی با کارت شرکت های 5موی-آرال و همایش وارد شده با عنایت به قیمت های شرکت هامون-آرال مقرر شد به این شرکت قرارداد منعقد گردد.ضمنا مقرر گردیده آقایان مهندس عربی و خمر با شرکت مذکور شد جهت تخفیف مذاکره نمایند.
  • مقرر گردید جهت استفاده از تمهیدات با کل اعضای دارای پروانه بانک رسالت و به ازای هر نفر مبلغ سی میلیون ریال وام یکساله و اعضای بدون پروانه به بانک تجارت و مبلغ بیست میلیون ریال اقدام شود.
  • نامه خانم رستمی مسئول واحد ثبت و کنترل مطرح و با عنایت به عدم امکان حذف از سیستم به دلیل مشکلات دارائی و غیری با موضوع حذف از سهمیه ها مخالفت گردید.
  • نامه خانم رستمی مسئول واحد ثبت و کنترل مطرح و مقرر گردید تمام ساختمان ها با هر متراژ و هر طبقه به صورت تخصصی و از مهندسان مکانیک و برق استفاده گردد.
  • نامه شماره 24852 مورخ 24/7/95 شهردار زابل مطرح و مقرر گردید تا سقف بیست میلیون ریال کمک نقدی صورت گیرد. در ضمن اعلام آمادگی تمامی کمیته ها و گروههای تخصصی سازمان جهت کمک به موضوع موظف اند که به شهردار زابل اعلام شود.( کمک تصدی به شرط درج نام سازمان در کلیه پوسترها و بروشورها)
  • نامه شماره 3701 مورخ 8/7/95 انجمن خصوصی سازی ایران مطرح و مقرر گردید مبلغ بیست میلیون ریال پرداخت شود.
  • مقر گردید جهت تنخواه دفاتر نمایندگی تا سقف پنجاه میلیون ریال هیات ریشه تصمیم گیری نماید.
  • نامه مورخ 26/7/95 رئیس کمیته گاز استان مطرح و مقرر گردید آقای مهندس خمر در این خصوص بررسی و برای جلسه بعد گزارش ارائه دهد.
  • نامه شماره 0736/95 مورخ 29/7/95 همای استان مطرح و مقرر گردید در سایت سازمان اطلاع رسانی شود و در موعد مقرر در صورت تمایل اعضاء هیئت مدیره شرکت فرمایند.