کارکنان

نام و نام خانوادگی سمت
خانم مهندس  فاطمه  روشندل هرمزی كارمند دفتر نمايندگی زابل
آقاي مهندس ناصر  رحمانزائی كارمند دفتر نمايندگی زابل
خانم مهندس مریم قاآنی كارمند دفتر نمايندگی زابل