اعضای هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس یداله بازگیر مقدم رئیس
آقاي مهندس غلام نبی روشندل نائب رئيس
آقاي مهندس موسی ارباب دبير