کارکنان

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي  زاهد  دشت‍ی كارمند دفتر نمايندگی ايرانشهر
آقاي  فيروز  نارويی فراز كارمند دفتر نمايندگی ايرانشهر
آقاي امیر ملک رئیسی کارمند دفتر نمایندگی ایرانشهر