اعضای هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس حبیب هاشم زهی رئيس
آقاي مهندس بهزاد دژکام  نائب رئيس
آقاي مهندس عبدالغنی دهقانی دبير