اعضای هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس  منظور احمد دهواری رئيس
آقاي مهندس  نور محمد باران زهی نايب رئيس
آقاي مهندس منوچهر ملک زاده دبير