کارکنان

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي  محمد  نور كردی تمندانی كارمند دفتر نمايندگی خاش
آقای محمد کرد كارمند دفتر نمايندگی خاش