اعضای هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس جلیل بارکزائی رئیس
آقاي مهندس حامد صفایی نیکو نائب رئيس
آقاي مهندس داود کشکوری دبير