اعضای هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس  محمد سعید  ملازهی رئیس