شماره: 11618
1400/03/19
بخشنامه مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ اشخاص حقیقی را از فایل پیوست دانلود کنید.

حق انتشار محفوظ است ©