05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
نظارت مضاعف زاهدان
اعضای کمیته نظارت مضاعف زاهدان:  
نام و نام خانوادگی سمت
سیده فاطمه کالوندی  
بهزاد عارفی  
امیر ریگی  
محمد هادی کریمی درمیان  
  نورمحمد بهلولی  
  حمیدرضا خطیبی  
غلامحسین محبی  
غلام مالداری  
کاظم میرکاظمی  
پوریا پهلوان  
محمد ابراهیم رضائی بنجار  
بهزاد بهنود  
حمید رضا سرگلزهی  
امین نجفی زاده   
ستاره طیفوری  
عاطفه شهرکی   
رضا ثاقب  
محمد امین شیران زائی  
ناصر میرابی مقدم  
الناز صادقی  
علی ذاتی کیخا  
سعید رحمتی  
سعید کریمی  
عظیم عظیمی