05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
آزما شهرکی      
مرتضی حسنعلی پورشهرآبادی      
محمدحسین خسروی      
شهرکی      
همایون نصرتی-      
احسان براهویی      
مریم خسروی      
محمد شیرزایی رابط هیات مدیره     
 حسین براهویی  رابط هیات مدیره